مادر ...

مادرم تاج سرم ...

دستی که تو را آزرد قطع باد ...

میدانم که برای من چه زحمتهایی کشیده ای . چه خون دلها که نخورده ای . دیشب خوابم نبرد . از چیزی که تعریف کردی ...

امیدوارم همیشه شاد ببینمت و آرام ... مهربان ترین مهربانان

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
کشمیری ساجده

من نيست ام مني وجود نه دارد اين هميشه ماست زندگي هميشه ديگر است هميشه گامي فراتر است آنسوي تو و من هميشه يك افق است زندگي كه ما را از زندگي در مي آورد و بيگانه مي سازد. ........................................................ من رفتم میروم جایز نیست من رفتم .............................................................................